Recently update SMS

Thursday, March 3, 2016

Wednesday, March 2, 2016

Ei prithibi te tomake pete, pathiye se boji khoda. amar a jonmo tomari jonno, tomi to prem tomi e sodha. Redoy er e Saoni te, Sorgo simana te rekhesi tomake ami..... Obak 2ti cokhe, proti ti poloke Dekhesi tomari chobi.

Ei prithibi te tomake pete, pathiye se boji khoda. amar a jonmo tomari jonno, tomi to prem tomi e sodha. Redoy er e Saoni te, Sorgo simana te rekhesi tomake ami..... Obak 2ti cokhe, proti ti poloke Dekhesi tomari chobi.

Saturday, February 13, 2016